Bestyrelsen

Familievenner

Gribskov*

Vedtægter for Foreningen Familievenner Gribskov

Navn og hjemsted.

Foreningens navn: Familievenner Gribskov, Gribskov kommune.

5 2.

Formål og målsætning.

Familievenner Gribskov er en forening, der har til formål at organisere en frivillig indsats for at forbedre og styrke børnefamiliernes livssituation.

Familievenner Gribskov har som målsætning at forebygge og afhjælpe kriser, sammenbrud eller opbrud i børnefamilier ved, at frivillige

  • Yder støtte i familiens eget hjem
  • Styrker selvtilliden og selvstændigheden i familierne
  • Fokuserer på familiernes egne ressourcer
  • Opmuntrer familien til at udvide sit netværk
  • Hjælper børnene ved at hjælpe familien.

En del af foreningens arbejde består også i at formidle foreningens arbejde til borgerne i Gribskov kommune.

5 3.

Målgruppe.

Familievenner Gribskov tilbyder støtte til særligt pressede familier, der har mindre børn, og som selv ønsker støtten.

5 4.

Organisation.

Familievenner Gribskov drives på basis af frivillige og en lønnet koordinator. De frivillige familievenner er fortrinsvis personer med forældreerfaring. De er forpligtet til diskretion, respekt og fortrolighed vedrørende forhold i familierne. Såvel koordinator og de frivillige er underlagt tavshedspligt. Der indhentes børneattester for både frivillige og ansatte. De frivillige deltager i et obligatorisk uddannelsesprogram, og de modtager regelmæssig supervision og efteruddannelse.

Foreningens indsats er forankret i Gribskov kommunes to frivilligcentre i henholdsvis Helsinge og Græsted.

5 5.

Bestyrelse.

Familievenner Gribskov ledes af en bestyrelse, der består af 5-7 medlemmer. Bestyrelsen vælges blandt personer, der har fagligt relevante kompetencer samt erfaring med frivilligt arbejde. Et af medlemmerne kan vælges blandt medlemmerne i børneudvalget i Gribskov Kommune. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Det tilstræbes en vis spredning i bestyrelsens sammensætning, således at den repræsenterer både det lokale erhvervsliv, kommunen og det frivillige liv.

Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst 4 gange om året.

Koordinatoren er ikke medlem af bestyrelsen, men deltager i møderne.

Bestyrelsen afholder 1 eller 2 årlige temamøder med de frivillige, der er knyttet til Familievenner Gribskov.

Bestyrelsen kan ekskludere et bestyrelsesmedlem, hvis bestyrelsesmedlemmet i sit virke er ødelæggende for det konstruktive, fremadrettede bestyrelsesarbejde, i sit virke skader Familievenner Gribskovs ry og rygte i lokalsamfundet, groft misligholder økonomiske forpligtelser eller på anden måde er skadelig for foreningens virke. Eksklusionen sker med øjeblikkelig virkning.

5 6.

Regnskab, budget og revision.

Familievenner Gribskov fører et bogholderi, der sikrer løbende orientering om den økonomiske stilling. Hvert år udarbejdes årsregnskab, der skal godkendes af bestyrelsen inden udgangen af februar måned. Årsregnskabet fremsendes på forespørgsel til de instanser, der økonomisk har støttet Familievenner Gribskov.

Budget for kommende år skal forelægges og godkendes af bestyrelsen i begyndelsen af det nye år.

5 7.

Tegningsregler og hæftelse.

Familievenner Gribskov tegnes af koordinator, formand og kasserer i fællesskab. Bestyrelsen kan dog i visse tilfælde se bort herfra, således at det alene er koordinator, der har tegningsretten.

Ændring af vedtægter.

Ændring af vedtægterne kræver godkendelse af % af bestyrelsens medlemmer.

Opløsning.

Til gyldig beslutning om opløsning af foreningen kræves vedtagelse af mindst % af bestyrelsens medlemmer på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, hvoraf den sidste afholdes mindst 1 måned og højst 2 måneder efter den første. Opløsning af foreningen skal fremgå af dagsordenen.

Ved opløsning af foreningen skal Familievenner Gribskovs eventuelle formue tilfalde den instans, der økonomisk har støttet foreningen. Såfremt der måtte være formue, som foreningen selv har oparbejdet, skal denne tilfalde et eller flere sociale projekter, hvis formål ligger tæt op af foreningens eget. Dette sker efter bestyrelsens nærmere beslutning.

Vedtaget og underskrevet af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 24. april 2018

Formand Ulla Dræbye
Kasserer Hanne Toke
Medlem Pernille Dirchen
Medlem Pia Niebuhr
Medlem Helle Postholm

___________________________________________________________________________________________

Visioner for Familievenner Gribskov

Familievenner Gribskov arbejder ud fra grundprincipperne:

Ligeværdighed, tillid og medmenneskelighed.

Ligeværdighed forstået som forældre, der hjælper forældre i forståelse for situationen ud fra egne erfaringer. Det er en håndsrækning, som skal understøtte potentialer og ressourcer hos en medborger (familie) som mangler denne hjælp i en periode. Når overskuddet en dag er tilbage hos familien, kan de vælge, om de har lyst til at bidrage med deres ressourcer til en anden medborger (familie) som på det tidspunkt har brug for det. 

Tillid i at åbne sit hjem for en ukendt person, når man selv er sårbar og måske skamfuld over at bede om hjælp. Det er tilliden til ligeværdigheden i, at den ene har lyst til at hjælpe og den anden mod til at tage imod. At turde tro på, at samarbejdet – gensidigt – foregår på så ærlige betingelser som muligt.

Medmenneskelighed forstået som at have viljen til at mødes omkring de særlige livsvilkår, familien befinder sig i, og at dette møde finder sted med ydmyghed og omsorg for familiens situation.

Visioner 2021-2022

Familievenner Gribskovs arbejde vil den kommende tid blive ekstra fokuseret på at skabe netværk omkring familierne og opmuntre dem til at bidrage til fællesskabet i det omfang, det er muligt for dem.  Derfor:

– Støtter vi hele familien og holder fokus på både børn og voksne. Vi ser familien som en uro: Når der sker noget med et familiemedlem, påvirker det hele familien.

– Udruster vi koordinator og familievenner til at facilitere netværk og hjælpe familierne videre i fællesskaber, der giver mening for den enkelte familie.

– Gør vi tingene sammen, hvor det giver mening – Samskabelse i ligeværdig relation. Vi gør os umage for at inddrage familierne som ressourcepersoner i forbindelse med arrangementer.

– Afholder vi arrangementer, der styrker netværksdannelse, og vi støtter familierne i at tage del i netværksskabende arrangementer/aktiviteter i andre foreninger.

– Vi styrker samarbejdet med andre foreninger, for eksempel gennem børnefamilienetværket. 

Bestyrelsen drøfter visionerne igen medio 2022 med input fra familievennerne. 

Bestyrelsen 2021

Formand Ulla Dræby

Kasserer Tora Herborg

Hanne Toke

Helle Postholm

Inger Hørup Slot

Pernille Dirchsen